Privacy policy & Cookies

 • Gepubliceerd op:  .
 • Leestijd: 11 min.
 • Geüpdated: 28-02-2024.
 • Gecontroleerd door:

  Auteur

  Michael Fancher

Deze privacy policy heeft betrekking op onlinecasino.amsterdam en is van toepassing op alle persoonsgegevens en privacygevoelige informatie die je aan ons geeft. Bijvoorbeeld als je een bericht per email verstuurt of je aanmeldt voor een nieuwsbrief. In het kader van de privacywetgeving bieden wij je inzicht in het verwerken en opslaan van gegevens. Je krijgt ook duidelijkheid over hoelang deze informatie bewaard blijft en met welk doel wij gegevens verwerken. Verder voorzien wij in informatie over jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens en hoe je daar een beroep op kan doen. Onlinecasino.amsterdam richt zich op alles wat te maken heeft met legale online casino’s in Nederland. Dit met als doel bezoekers te helpen het beste online casino uit te kiezen.

Uitgebreide privacy policy

Wij verwerken in uiteenlopende situaties persoonsgegevens en daarom hebben wij een uitgebreide privacy policy opgesteld. Door zo uitgebreid mogelijk in informatie te voorzien weet je hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Jouw privacy is voor ons belangrijk en daarom zorgen wij ervoor dat persoonlijke gegevens op een veilige manier wordt verwerkt. De artikelen in deze privacy policy sluiten aan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volgens Europees regels. De AVG is in Nederland in werking getreden op 25 mei 2018. Heb je een vraag over het privacy beleid van onlinecasino.amsterdam, neem dan gerust contact met ons op.

Persoonsgegevens verwerken

Wij voorzien in een optimale ondersteuning van bezoekers en partners, waardoor het nodig is om onder meer persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens hebben betrekking op persoonlijke informatie van natuurlijke personen en bestaan bijvoorbeeld uit:

Voornaam + achternaam

Emailadres

IP-adres

Het is voor jou belangrijk om te weten dat wij alleen persoonsgegevens verwerken en bewaren die je aan ons hebt verstrekt. Of waarvan bij het gebruikmaken van een functionaliteit van onlinecasino.amsterdam voor jou duidelijk is dat wij je persoonsgegevens verwerken. Dit wordt bij het verstrekken van je gegevens vermeld.

Doel van gegevensverwerking

Het is voor ons verplicht om op basis van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens een rechtmatige grondslag te hebben. Op onze situatie is Artikel 6 lid 1 sub a, sub b, sub c of sub d van de AVG toe te passen: Je geeft toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens is nodig om een overeenkomst uit te voeren, te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. Onlinecasino.amsterdam verwerkt in ieder geval nooit bijzondere persoonsgegevens, zoals deze zijn opgenomen in artikel 9 lid 1 AVG. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op bijvoorbeeld de fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid, etniciteit of seksuele voorkeur. In het geval dat een bijzonder persoonsgegeven bij ons binnenkomt, zorgen wij voor directe verwijdering.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG heeft betrekking op het duidelijk vermelden voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Er zijn wat dat betreft verschillende verwerkingsdoelen van toepassing, zoals:

 1. Contact met onlinecasino.amsterdam opnemen

Neem je contact op met onlinecasino.amsterdam, zoals per telefoon of via email dan bewaren wij deze gegevens voor het verloop van verdere communicatie. Het gaat hier dus om persoonsgegevens, zoals je naam en telefoonnummer of je naam en emailadres.

 1. Social media kanalen

Onlinecasino.amsterdam is op verschillende social media kanalen actief. Neem je via social media contact met ons op dan verwerken wij je persoonsgegevens voor het betreffende doel dat aan het contact verbonden is. Je naam of profielnaam zijn daar voorbeelden van net als andere persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Bij het gebruikmaken van social media is de privacy policy van het betreffende kanaal van toepassing. Onlinecasino.amsterdam is onder meer actief op Facebook en dit betekent dat het Facebook-privacybeleid van toepassing is. Het is dan mogelijk dat er persoonsgegevens van jou zichtbaar zijn als je een openbaar profiel hebt. Het komt dan ook voor dat de privacyverklaring van social media kanalen afwijkt van onze privacy policy.

Wij maken van social media gebruik voor verschillende doeleinden. Bij interactie via ons eigen profiel kan het zijn dat wij specifieke persoonsgegevens vragen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als je aan een door ons opgesteld poll meedoet of als je een reactie achterlaat. Het gaat hier altijd om persoonsgegevens die via je social media profiel beschikbaar komen. Bijvoorbeeld je locatie, profielnaam en leeftijd.

 1. Cookies

Wij vinden het belangrijk dat onze website optimaal functioneert voor bezoekers. Daarom bewaren wij een aantal gegevens, variërend van locatie tot klikgedrag op onze website. Wat dat betreft houden wij bezoekersgegevens van onlinecasino.amsterdam bij die wij gebruiken voor statistische doeleinden. Dit betreft veel anonieme gegevens die bijvoorbeeld voortkomen uit cookies van Google Analytics. Deze informatie geeft ons inzicht in onder meer het bezoekersgedrag en trends.

De rapportages van statistieken zijn door ons te gebruiken om de website te verbeteren. Indien Google daar wettelijke toe verplicht wordt gesteld, dient dit bedrijf informatie aan derden te overhandigen. Maak jij gebruik van de website van onlinecasino.amsterdam dan geef je toestemming voor de verwerking van gegevens door Google. Het is ook mogelijk dat er cookies geplaatst worden via links, buttons of social media. Onlinecasino.amsterdam is niet betrokken bij de plaatsing en gebruik voor wat betreft cookies van andere partijen.

Bewaartijd persoonsgegevens

De voornoemde verwerkingsdoelen om persoonsgegevens te gebruiken zijn gebonden aan een bewaartijd ofwel opslagperiode. Hoewel de AVG geen concrete bewaartijd benoemt zijn wij wel gehouden aan artikel 13 lid 2 sub a van de AVG. Dit artikel schrijft voor dat wij duidelijk moeten maken wat de bewaartijd is die wij hanteren bij het verkrijgen van persoonsgegevens.

Bewaartijd: contact met onlinecasino.amsterdam opnemen

Als het contact niet leidt tot een het verrichten van werkzaamheden of verlenen van een dienst, bewaren wij de door jou verstrekte persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal twee jaar.

Bewaartijd: social media kanalen

Voor wat betreft de bewaartijd van persoonsgegevens van social media geldt dat de privacyverklaring van het betreffende kanaal van toepassing is.

Bewaartijd: Cookies

Cookies, zoals met een functioneel en analytisch doel of voor surfgedrag zijn door de gebruiker uit te schakelen. Je kan cookies uitschakelen via je eigen webbrowser.

Delen van persoonsgegevens

Indien er aanleiding toe is, deelt onlinecasino.amsterdam bepaalde persoonsgegevens met externe partijen. Wij houden ons daarbij aan de AVG en meer specifiek aan artikel 28 e.v. AVG. Wij willen bezoekers de beste service bieden en werken met andere partijen samen, zoals operators van online casino’s. Indien er een wettelijke grondslag voor is, dienen wij persoonsgegevens te delen, bijvoorbeeld met overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst. Bekijk hieronder welke partijen mogelijk inzicht krijgen in jouw persoonsgegevens.

Overheidsinstanties

Indien nodig delen wij persoonsgegevens met overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst. Dit is alleen van toepassing als er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt of als er specifieke regels van toepassing zijn die de overheidsinstantie hanteert. In dat geval draagt de andere partij daarvoor de verantwoordelijkheid.

Casino operators

Op onlinecasino.amsterdam staan verschillende links die naar online casino operators verwijzen. Kom je via een dergelijke verwijzing terecht bij een online casino dan verzamelt deze operator persoonsgegevens. Via deze weg hebben wij geen inzicht in de persoonsgegevens, want wij krijgen uitsluitend een spelers-ID te zien. De aanbieder van online kansspelen voert een eigen privacybeleid.

Google

Onlinecasino.amsterdam is aanwezig in Google en wij maken gebruik van de dienstverlening van deze zoekmachine. Bij het gebruik van onze website krijgt Google informatie over het websitegebruik.

Social media

Maak je gebruik van een social media link op lonze website dan wordt bijvoorbeeld het IP-adres verstrekt aan het betreffende kanaal.

Beveiliging

Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van onlinecasino.amsterdam die daar de bevoegdheid voor hebben. Er is sprake van beveiliging met een wachtwoord of van ontgrendeling van een apparaat waarop gegevens worden bewaard met een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Bovendien maken wij gebruik van verschillende veiligheidsmaatregelen, zoals een firewall, virusscanner en back-up. Onze website is verder van een https-beveiliging voorzien in het kader van een privéverbinding. Er is eveneens sprake van een SSL-certificaat voor een optimale beveiliging.

 Rechten bij verwerken en bewaren persoonsgegevens

Je hebt als bezoeker en gebruiker van onze website rechten ten aanzien van de verwerking en het bewaren van persoonsgegevens.

 1. Recht op inzage

Artikel 15 AVG schrijft voor dat je het recht hebt om persoonsgegevens die door onlinecasino.amsterdam zijn verwerkt of opgeslagen in te zien. Neem in dat geval contact met ons op.

 1. Recht op herstel van onjuiste gegevens

Hebben wij gegevens van je bewaard die niet correct zijn dan kan je de fout laten herstellen op basis van artikel 16 AVG. Wij zorgen er dan voor dat de juiste gegevens verwerkt en bewaard worden.

 1. Recht gegevensoverdracht

Artikel 20 AVG schrijft voor dat je het recht hebt om je persoonsgegevens die bij ons bekend zijn aan een andere partij over te dragen, zoals een soortgelijke website als onlinecasino.amsterdam.

 1. Recht op verwijderen van gegevens

Op basis van artikel 17 AVG heb je het recht om onlinecasino.amsterdam te verzoeken bepaalde gegevens te laten verwijderen. Dit betreft het recht op vergetelheid, zoals in de volgende situaties:

 • Er is geen verwerkingsdoel meer aanwezig.
 • Je trekt de toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens in.
 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wegen jouw belangen betreffende verwerking van persoonsgegevens zwaarder dan onze belangen dan is er sprake van een relatief recht. Het verwijderen van persoonsgegevens is mogelijk als jouw belangen een zwaarder gewicht hebben.
 • Wij zijn verplicht om je gegevens te verwijderen voordat of als de wettelijke bewaartermijn overschreden is.
 • Bij onrechtmatige verwerking van je gegevens is het mogelijk om de informatie direct door onlinecasino.amsterdam te laten verwijderen.
 1. Recht op indienen klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je van mening dat wij niet op een gedegen of wettelijke wijze omgaan met je persoonsgegevens dan staat het je vrij om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

 1. Recht op stop gegevensverwerking

Artikel 21 AVG schrijft voor dat er een recht op stop van gegevensverwerking bestaat, vooral als er sprake is van zogenoemde direct marketing.

Overige rechten

Je hebt het recht van beperking betreffende de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan. Dit onder bepaalde voorwaarden en in de onderstaande situaties, waarbij wij zorgen voor een tijdelijke bevriezing van gegevens.

 1. Gedurende periode beoordeling van het correctieverzoek
 2. Bevriezing als je geen verwijdering van gegevens wenst, maar dit eigenlijk wel zou moeten
 3. indien wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar de informatie wel beschikbaar moet zijn in verband met een rechtszaak of wettelijke kwestie.
 4. In afwachting van het beoordelen van het ingediende bezwaar

Intrekking toestemming

Heb je toestemming gegeven aan ons om je persoonsgegevens te verwerken dan heb je altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken. Dit heeft mogelijk wel tot gevolg dat wij niet meer in alle diensten kunnen voorzien. Wil je gebruik maken van een van de overige rechten neem dan contact op met onlinecasino.amsterdam. Bij twijfel over je identiteit is het mogelijk dat wij je vragen om je identiteit te bewijzen. Bijvoorbeeld door het overleggen van je identiteitsbewijs op een wijze zoals deze door de overheid is voorgeschreven. Je kan met uitzondering van misbruik kosteloos gebruikmaken van je rechten.

Wij willen je er op wijzen dat de genoemde rechten geen absoluut karakter hebben. Dit betekent dat er situaties zijn, waarin het voor onlinecasino.amsterdam niet mogelijk is om je verzoek te honoreren. Elk verzoek beoordelen wij inhoudelijk en bij afwijzing krijg je daarvan de reden te horen.

Plichten

Onlinecasino.amsterdam maakt gebruik van een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken. Wij laten je daarbij weten dat je persoonsgegevens door ons nooit aan een derde worden verkocht. Indien je persoonsgegevens aan ons verstrekt, zijn dit doorgaans de minimaal benodigde gegevens voor het verlenen van diensten. Wij zijn in altijd in staat om diensten optimaal te leveren als je de verplichte gegevens niet verstrekt.

Mocht het noodzakelijk zijn om je persoonsgegevens met derden te delen in de vorm van partijen die niet in deze privacy policy zijn opgenomen dan vragen wij daarvoor toestemming aan jou met een wijziging van deze privacyverklaring. In het geval er zich wijzigingen voordoen dan staan deze op onze website vermeld. Verder behouden wij ons het recht voor van openbaring van gegevens indien er een wettelijke vereiste voor aanwezig is of indien wij het rechtvaardig achten om een juridisch proces of verzoek tegemoet te komen. Ook indien het beschermen van onlinecasino.amsterdam betreft. Uiteraard respecteren wij daarbij zoveel mogelijk jouw privacy.

 

Auteur

Michael Fancher

Redactie en Sales

Over Michael Fancher

Michael is de motor achter online casino Amsterdam. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als sales expert in diverse niches. Ooit begonnen in de…

Meer over Michael Fancher >