Ksa monitort bereik reclamecampagnes

 • Gepubliceerd op:  .
 • Leestijd: 6 min.
 • Geüpdated: 20-09-2023.
 • Auteur:

  Auteur

  Ingeborg Postema

Het verbod op ongerichte reclame betreffende kansspelen op afstand is per 1 juli 2023 in werking getreden. Dit verbod is in artikel 2ab van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie (Bwrvk) opgenomen. Het doel van dit verbod is om te voorkomen dat reclamecampagnes kwetsbare groepen, zoals jongvolwassenen en minderjarigen bereiken. Onder bepaalde voorwaarden blijft het toegestaan om reclame aan te bieden via onder meer direct mailing, social media en internet. De Kansspelautoriteit vraagt in het kader van het monitoren van het bereik van reclamecampagnes nu informatie op bij de online kansspelaanbieders die in Nederland een vergunning hebben.

Besluit Werving Reclame En Verslavingspreventie Kansspelen

Informatie over reclamebereik van vergunninghouders

De Kansspelautoriteit heeft begin augustus aan alle online kansspelaanbieders met een vergunning verzocht om over de maand juli een rapportage aan te leveren. Het is de bedoeling dat de betreffende vergunninghouders ook in augustus en september een rapportage over het bereik van reclamecampagnes aanleveren.

Er is bijvoorbeeld een strenge regel van toepassing dat 95% van alle op reclame gerichte uitingen bij de juiste doelgroep terecht dient te komen. Dit betreft de doelgroep van personen die minimaal 24 jaar zijn.

 

Eerder nog Kamervragen

De Kansspelautoriteit heeft eerder laten weten na invoering van de reclame beperkende regels niet direct met harde hand te gaan optreden. Daarover zijn zelfs Kamervragen gesteld. Het verzoek om rapportages aan te leveren, is nu een eerste concrete stap om te monitoren of vergunninghouders zich houden aan de nieuwe wetgeving. Daarmee laat de Kansspelautoriteit zien dat er nu meer concreet vorm wordt gegeven aan het toezicht op het naleven van het verbod op ongerichte gokreclame.

De vergunninghouders hebben dan ook een informatieverzoek ontvangen om rapportages over het reclamebereik aan te leveren, zoals casino nieuws heeft gepubliceerd. Indien blijkt dat er online kansspelaanbieders zijn die niet aan de 95%-norm voldoen, krijgen deze de gelegenheid om aan de hand van een verbeterplan daar verandering in aan te brengen.

 

Eisen informatievoorziening

Het verzoek tot informatie over het bereik van reclame of reclamecampagnes kent verschillende eisen. Een voorbeeld van een eis is dat er van elke vorm van reclame een afbeelding bijgevoegd dient te worden. Bij videoreclame volstaat het om een screenshot te maken.

De online casino’s met een vergunning van de Kansspelautoriteit moeten verder in een overzicht voorzien met daarop de online media kanalen, waarop ongerichte gokreclame is vertoond. Dit kan gaan om bijvoorbeeld de namen van social media kanalen, maar ook om domeinnamen en om zenders.

 

Grootte van bereik

De Kansspelautoriteit verzoekt de online kansspelaanbieders om verder per kanaal te laten op welke dagen reclame is verspreid en wat daarvan het bereik is geweest. Daarbij gelden verdere eisen betreffende het opsplitsen van het bereik per leeftijdsgroep. Ook dient de vergunninghouder aan te tonen van welk deel binnen het bereik demografische gegevens ontbreken.

Ksa monitort bereik reclamecampagnes

Verder wil de Kansspelautoriteit weten op welke wijze consumenten de gelegenheid hebben gekregen om gokreclame niet te hoeven zien. In aanvulling daarop dienen de kansspelaanbieders ook te beschrijven wat de genomen maatregelen zijn om te voldoen aan artikel 2ab van Bwrvk.

 

Resultaatsverplichting en verbeterplan

De aanbieders met een vergunning om online kansspelen in Nederland aan te bieden, hebben een resultaatsverplichting. Deze verplichting betreft de eerder genoemde 95%-norm, waaraan voldaan moet worden. De vergunninghouders krijgen de gelegenheid om een verbeterplan op te stellen indien uit de aangeleverde informatie blijkt dat er niet is voldaan een resultaatsverplichting.

Om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de resultaatsverplichting dienen de kansspelaanbieders aan te geven welke onderzoekstechnieken zijn gebruikt. Het gaat hier om het geven van een gedetailleerde beschrijving van de toegepaste onderzoekstechnieken.

 

Aanvullende eisen

De Kansspelautoriteit stelt aanvullende eisen indien er niet aan de resultaatsverplichting is voldaan. In dat geval moet er in de informatie een beschrijving worden opgenomen wat de afwijking is geweest en welke maatregelen er zijn genomen om aan de verplichting tegemoet te komen. Ook dient daarbij een beschrijving te komen op welke manier er in de toekomst voorkomen wordt dat er niet aan de resultaatsverplichting kan worden voldaan.

De mogelijkheid voor het opstellen van een verbeterplan sluit aan op melding dat de Kansspelautoriteit eerst gaat monitoren. Dit om iedereen in de online gokbranche vorm te laten geven aan de invulling van de nieuwe regels betreffende ongerichte reclame voor online kansspelen. Er is bij het verzoek om rapportages aan te leveren, geen maatregel benoemd wat er gebeurt als niet wordt voldaan aan de resultaatsverplichting.

 

Artikel 2ab Bwrvk

Hieronder staat de inhoud van artikel 2ab van Bwrvk vermeld, dat betrekking heeft op de informatievordering van de Kansspelautoriteit in de richting de aanbieders van online kansspelen.

Inhoud artikel 2a Bwrvk (wetten.overheid.nl/BWBR0033412/2023-07-01):

1. De houder van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand ontplooit voor die kansspelen:

 • a. alleen zodanig specifiek gerichte wervings- en reclameactiviteiten dat deze geen personen bereiken als bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid;
 • b. geen wervings- en reclameactiviteiten:
  • 1°. via een omroepdienst als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008;
  • 2°. in kranten, tijdschriften of andere gedrukte, algemeen toegankelijke communicatiemiddelen;
  • 3°. die zijn waar te nemen op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties, in een voor het publiek toegankelijk gebouw als bedoeld in artikel 174, eerste lid, van de Gemeentewet of op een daarbij behorend erf.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op wervings- en reclameactiviteiten via het internet of via een mediadienst op aanvraag als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, indien de houder van de vergunning:

 • a. personen gelegenheid heeft gegeven aan te geven dat zij door de wervings- en reclameactiviteiten niet willen worden bereikt;
 • b. de best beschikbare maatregelen treft om te voorkomen dat een wervings- of reclameactiviteit een persoon zal bereiken, als bedoeld in onderdeel a of in artikel 2, derde of vierde lid;
 • c. met behulp van de best beschikbare technieken aantoont dat ten minste 95% van de personen die door een wervings- of reclameactiviteit zijn bereikt, de leeftijd van 24 jaar had bereikt.

3. De houder van een andere vergunning op grond van de wet dan een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand, ontplooit voor die andere kansspelen geen wervings- en reclameactiviteiten die:

 • a. door vorm, context of doel sterke gelijkenis vertonen met wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen op afstand;
 • b. bij het publiek redelijkerwijs de indruk geven dat zij kansspelen op afstand aanprijzen of mede aanprijzen;
 • c. het publiek via een URL of website of op enigerlei andere wijze direct of indirect verwijzen naar kansspelen op afstand.

4. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld betreffende de toepassing van het tweede en derde lid.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's