Voortgang kansspelen op afstand

 • Gepubliceerd op:  .
 • Leestijd: 6 min.
 • Geüpdated: 06-06-2023.
 • Auteur:

  Auteur

  Ingeborg Postema

Minister Weerwind heeft naar de Tweede Kamer een voortgangsbrief gestuurd met daarin de stand van zaken over kansspelen op afstand. De informatie in de brief over de voortgang van kansspelen op afstand is mede gebaseerd op de monitoringsrapportage die is opgesteld door de Kansspelautoriteit. Verder gaat minister Weerwind in de brief in op toezicht, handhaving en kansspelverslavingspreventie en op het verbod op ongerichte gokreclame.

 

Beleid kansspelen op afstand

Het beleid betreffende kansspelen op afstand richt zich op het beschermen van consumenten en het voorkomen van gokverslaving. Minister Weerwind geeft aan dat de markt voor online kansspelen zich voor een deel volgens de verwachting ontwikkelt. Er zijn echter een aantal aandachtspunten waar bijsturing voor nodig is. Deze signalen krijgen nog aandacht voordat de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand plaatsvindt in 2024. In het beleid staat verslavingspreventie momenteel centraal.

 

Doel: 80% spelers bij legale aanbieders laten spelen

Een belangrijke doelstelling van de Wet koa is om in elk geval 80% van de spelers binnen een termijn van drie jaar na de legalisering van de gokmarkt bij een legale aanbieder van online kansspelen te laten spelen. De Ksa stelt in de rapportage dat het percentage spelers dat speelt bij een vergunde aanbieder uitkomt op 92%. Er zijn echter ook spelers die bij illegale aanbieders actief zijn.

 

Preventie kansspelverslaving

Op het gebied van verslavingspreventie zijn er verschillende regels van toepassing, maar minister Weerwind is van plan aanvullende maatregelen nemen. Eerder gepubliceerde rapportage hebben uitgewezen dat het aantal mensen dat voor gokverslaving wordt behandeld in de periode 2016 tot 2021 stabiel was. De laatste cijfers vanaf de opening van de gokmarkt zijn echter nog niet bekend. Minister Weerwind heeft opdracht gegeven aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum om onderzoek te doen naar problematisch en risicovol speelgedrag onder consumenten met een spelersaccount.

 

Subdoelen kansspelverslavingspreventie

Er zijn door minister Weerwind een aantal subdoelen geformuleerd naast het hoofddoel om verslaving te voorkomen en tegen te gaan. Een subdoel is om bewustzijn te creëren van het risico van deelname aan kansspelen. Daarbij is het belangrijk dat spelers weten waar informatie en hulp beschikbaar is.

Een ander subdoel heeft betrekking op passende interventies. Hier richt de aandacht zich op het voorkomen en signaleren van spelers die problematisch en risicovol speelgedrag vertonen. Dit met als doel om indien nodig interventies toe te passen door zowel de overheid als de aanbieders van online kansspelen.

Het derde subdoel heeft betrekking op passende zorg om te voorzien in laagdrempelige hulp en informatievoorziening die beschikbaar moet zijn voor kansspelspelers en de omgeving van deze spelers. Hierbij is het belangrijk dat er een goede doorverwijzing naar professionele instanties aanwezig is voor zorg of hulp.

Het laatste subdoel richt zich op het vergroten van de kennis met betrekking tot het voorkomen van kansspelverslaving. Dit is onder meer te realiseren door kennis en gegevens te delen tussen belanghebbende partijen. Om de kennis te vergroten, is het van belang dat er onderzoek wordt gedaan om kansspelverslaving te voorkomen en te behandelen.

Dit met als doel om het beleid verder te verbeteren.

 • Bewustzijn creëren rondom risico’s van kansspelen
 • Interventies toepassen bij problematisch speelgedrag
 • Laagdrempelige en passende zorg bieden
 • Kennis vergroten betreffende kennis van gokverslaving

Gokstop via Cruks

Cruks is het uitsluitingsregister waarin spelers zich kunnen registreren om een gokstop te activeren. Dit systeem is een belangrijk instrument om gokverslaving te voorkomen en problematisch speelgedrag een halt toe te roepen. Uit de brief van de minister van Rechtsbescherming blijkt dat er momenteel ruim 41.800 spelers geregistreerd staan in Cruks. Een vernieuwede versie van Cruks is op 24 april 2023 gelanceerd met als doel om het gemakkelijk te maken een gokstop te realiseren. Er is bovendien een bedenktijd gekomen van acht dagen als een speler zich wil uitschrijven. Dit met als doel om een impulsieve uitschrijving van geregistreerde spelers te voorkomen door een extra drempel op te werpen.

 

Bekendheid Cruks vergroten

De Ksa is bezig met het opstarten van een pilot om de bekendheid van Cruks te doen toenemen en het vernieuwde register onder de aandacht te brengen. Deze pilot richt zich op probleemspelers en op partijen in onder meer de verslavingssector die hulp bieden bij problematisch speelgedrag. Het is de bedoeling dat deze pilotcampagne in het najaar van 2023 van start gaat.

 

Speellimieten en zorgplicht

Aanbieders van online kansspelen hebben een zorgplicht voor spelers. In de wet zijn regels opgenomen om spelers limieten te laten opstellen, maar minister van Rechtsbescherming is van mening dat de speellimieten een meer beschermende werking moeten krijgen. Er is hiervoor echter meer onderzoek nodig om te nemen maatregelen effectief te laten zijn. Het WODC is bezig met een onderzoek naar gedragsinterventies betreffende speellimieten op het moment dat een speler een account opent bij een online kansspelaanbieder. De Ksa is eveneens met een onderzoek bezig en dit richt zich op de wijze waarop aanbieders van online kansspelen de zorgplicht invullen.

 

Alleen bovengrens voor limieten onvoldoende effectief

Met betrekking tot het instellen van een bovengrens voor speellimieten geldt dat gebleken is dat dit als afzonderlijke maatregel niet effectief genoeg is om onmatig speelgedrag tegen te gaan. Daarom zijn er extra maatregelen nodig die op korte termijn al in te voeren zijn. Dit met als doel dat de speellimieten een extra beschermende werking krijgen.

Een voorbeeld daarvan is het tonen van een overzicht van de speelgeschiedenis op periodieke basis. Een ander voorbeeld is het laten zien van een pop-up met reality-check voor de speler. Er volgt hiervoor nog een nadere invulling en uitwerking. Daarbij is er informatie nodig van aanbieders van online kansspelen die al met meerdere vormen van interventies bezig zijn. De uitkomsten van de onderzoeken en informatie vormen op een later moment de basis van het uitwerken van het instellen van een bovengrens voor speellimieten.

Wetenschappers hebben laten weten een strenge bovengrens als voorkeur te hebben. Dit is in de praktijk te realiseren door spelers aan te laten tonen over voldoende financiële middelen te beschikken om te gokken. Minister Weerwind wil bekijken of het mogelijk is om in de wet een bovengrens op te nemen met de optie om daar onder voorwaarden van af te wijken. Bijvoorbeeld door verplichte stappen voor spelers op te nemen in het systeem. In de Wet Koa is opgenomen dat spelers zelf verantwoordelijkheid hebben om een limiet in te stellen.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's