3 miljoen boete voor Betent (BetCity)

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 6 min.
  • Geüpdated: 07-12-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

BetCity is een merknaam van Betent en dit gokbedrijf heeft van de Kansspelautoriteit een boete gekregen van 3 miljoen euro. De Kansspelautoriteit stelt dat de boete is opgelegd in verband met het constateren van een overtreding in het kader van de wet Wwft. Dit is de Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. Betent is in het bezit van een vergunning om in Nederland online kansspelen aan te bieden. Hiervoor gebruikt het bedrijf de naam BetCity.

Wet Wwft

Eerder al waarschuwing van Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft het afgelopen jaar voor de zomer aanbieders met een vergunning al een waarschuwing gegeven. Dit om de zaken in het kader van de Wwft op orde te brengen. Er is daarbij melding gemaakt van de mogelijkheden dat er een sanctie volgt indien de kansspelbedrijven zich niet houden aan de wet- en regelgeving betreffende het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. Uit onderzoek is nu gebleken dat Betent met BetCity als online casino de wet heeft overtreden. Daarom treedt de Kansspelautoriteit handhavend op met als gevolg dat Betent een beote van 3 miljoen euro heeft gekregen.

Rene Jansen Van De Kansspelautoriteit

‘De Ksa heeft in mei vorig jaar een brede waarschuwing gegeven aan vergunde aanbieders dat zij hun Wwft-zaken snel op orde moesten maken. We hebben toen aangegeven dat wanneer uit onderzoek blijkt dat aanbieders op het gebied van de Wwft ondermaats presteren, sancties worden opgelegd. Daar geven we nu gevolg aan. We zijn nu echt uit de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er voor sommige zaken geen excuses meer zijn.’
René Jansen, bestuursvoorzitter Kansspelautoriteit

Verplicht cliëntenonderzoek

Het is voor bedrijven die online kansspelen aanbieden met een vergunning verplicht om aan cliëntenonderzoek te doen. Dit in het kader van de Wwft. Dit betekent in de praktijk onder meer dat de vergunde aanbieders melding moeten maken van ongebruikelijke transacties. Ook behoort het tot de verantwoordelijkheid van de aanbieders om transacties van spelers te monitoren. Indien er sprake is van een ongebruikelijke transactie dan is het verplicht om daar melding van te doen bij de FIU (Nederlandse Financial Intelligence Unit).

Nederlandse Financial Intelligence Unit

Het doen van cliëntenonderzoek is wat dat betreft een belangrijke taak. Dit begint al met het controleren van de identiteit van spelers, maar ook het in de gaten houden van transacties. Een ander onderdeel van cliëntenonderzoek betreft het vaststellen van het risicoprofiel van spelers. Dit met betrekking tot een mogelijk risico om geld wit te wassen of ten aanzien van het risico van het financieren van terrorisme. Het doel van cliëntenonderzoek is verder om risico’s tijdig te signaleren en aan de hand daarvan op tijd in te grijpen.

Aanwijzing Ksa niet goed opgevolgd

Betent heeft een eerdere aanwijzing van de Kansspelautoriteit niet goed opgevolgd. Er is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de cliëntonderzoeken door Betent zijn uitgevoerd. Daarbij is gekeken of voldaan werd aan de regels van de Wwft. Op basis hiervan heeft de Ksa vorig jaar in september een aanwijzing verstrekt. Deze aanwijzing was bedoeld om Betent de betreffende onderzoeken beter te laten uit te voeren en om tijdig melding te maken van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Na de verstrekte aanwijzing heeft Ksa opnieuw onderzoek gedaan om na te gaan of er nog sprake was van een overtreding van de Wwft.

Aanwijzing uit Boetebesluit

‘5.2 De aanwijzing van 8 september 2022
30. De Kansspelautoriteit heeft op 8 september 2022 aan Betent een aanwijzing
gegeven als bedoeld in artikel 28 van de Wwft. Deze aanwijzing houdt het volgende
in:
Betent dient binnen drie maanden na dagtekening de overtredingen van
onderstaande artikelen te beëindigen en beëindigd te houden:
– artikel 3, tweede lid, onder d, van de Wwft juncto artikel 3, achtste lid van de
Wwft (overtreding ten aanzien van cliëntenonderzoeken);
– artikel 16, eerste lid, van de Wwft (overtredingen ten aanzien van meldingen
aan de FIU);

De Kansspelautoriteit draagt Betent op de volgende gedragslijnen op te volgen:
Ten aanzien van artikel 3, tweede lid, onder d, van de Wwft juncto artikel 3,
achtste lid, van de Wwft dient Betent de risicoanalyse in de cliëntenonderzoeken
navolgbaar te maken. Hiervoor moet de monitoring van transacties worden
aangescherpt zodat bij spelers met hoge netto verliezen eerder een onderzoek
naar de bron van de middelen wordt gestart. Vervolgens moeten de bevindingen
uit het onderzoek worden meegewogen in de risicoanalyse. De beoordeling moet
aansluiten op het onderzoek. Dat betekent dat navolgbaar is hoe tot een conclusie
omtrent het risicoprofiel is gekomen.
Ten aanzien van artikel 16, eerste lid, van de Wwft dient Betent transacties
onverwijld te melden bij de FIU. Dat betekent dat er in de praktijk binnen veertien
dagen moet worden gemeld, en zoveel eerder als mogelijk’
Uit het boetebesluit van de Kansspelautoriteit

Niet voldaan aan eisen Wwft

Het onderzoek na de verstrekte aanwijzing heeft plaatsgevonden in de periode van december 2022 tot mei 2023. Hieruit is gebleken dat Betent de zaken in het kader van de Wwft nog steeds niet op orde had. De cliëntenonderzoeken voldeden daarbij niet aan de vereisten van de wet- en regelgeving. De Kansspelautoriteit haalt daarbij een concreet voorbeeld aan, namelijk dat er te laat onderzoek gedaan werd, zoals pas na het moment dat er al voor grote bedragen in het online casino was gespeeld.

Daarbij is Betent bovendien nalatig geweest om inkomstenbronnen van spelers op te vragen. Verder heeft het kansspelbedrijf geen passende maatregelen genomen en is er vaak nagelaten om bij de FIU melding te doen van ongebruikelijke transacties. De Kansspelautoriteit heeft deze tekortkomingen van Betent zwaar aangerekend en daarom heeft het bedrijf een boete gekregen van 3 miljoen euro. Het boetenbesluit is op 30 november door de Kansspelautoriteit gepubliceerd en Betent heeft de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

Boeteverhogende omstandigheden

Er zijn basis boetebedragen van toepassing bij het constateren van overtredingen, waarbij de Kansspelautoriteit de mogelijkheid heeft om de boete hoger vast te stellen. Er dienen in dat geval omstandigheden aanwezig te zijn, die aanleiding geven om de boete te verhogen. De Kansspelautoriteit heeft geconstateerd dat deze omstandigheden aanwezig waren en daarom de boete hoger laten uitkomen. De standaardboete van 2 miljoen euro is verhoogd met 25% in verband met de ernst van het overtreden van de Wwft. Daarnaast is er in het kader van verwijtbaarheid eveneens een verhoging gerekend van nog eens 25%. De totale boete kwam hierdoor uit op een bedrag van 3 miljoen euro.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's