Concept Beleidsregels verantwoord spelen

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 03-01-2024.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

Er is eerder in september door de Kansspelautoriteit een onderzoeksrapport gepresenteerd over de zorgplicht. Dit betrof een onderzoek onder tien vergunninghouders, waaruit is gebleken dat de zorgplicht niet altijd juist werd nageleefd.

Beleidsregels Verantwoord Spelen Van De Kansspelautoriteit

Zo waren er signalen dat er bij onmatig spelgedrag of gokproblematiek niet adequaat werd gehandeld. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de Kansspelautoriteit gemeld om de Beleidsregels verantwoord spelen te wijzigen. Dit om de partijen meer helderheid te geven over de normen in de wet- en regelgeving met als doel tot een betere uitvoering van de zorgplicht te komen. Nu is er een concept Beleidsregels verantwoord spelen opgesteld dat aan de belanghebbende ter consultatie is voorgelegd.

Onmatig spel binnen 1 uur detecteren

Het concept heeft onder meer betrekking op het sneller signaleren van onmatig spelgedrag bij de vergunninghouders. Het is volgens de nieuwe Beleidsregels verantwoord spelen de bedoeling dat bijvoorbeeld een online casino signalen van onmatig spel al binnen 1 uur ontdekt. Het eerdere onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er geen sprake is van real time monitoring van het gokgedrag van spelers.

Hierdoor blijven signalen van onmatig gokken langer onopgemerkt. Dit met als gevolg dat spelers het risico lopen in een kort tijdsbestek veel geld te verliezen. Er dient bij onmatig spel een persoonlijk onderhoud te volgen met de betreffende speler. De speler heeft dan de mogelijkheid om het gokgedrag te verklaren. De aanbieder heeft daarna de mogelijkheid om de blokkade op te heffen of voort te laten duren. Ook bestaat de mogelijkheid dat de vergunninghouder dan een andere maatregel neemt.

Bewijs van inkomsten

In het concept Beleidsregels verantwoord spelen, richt de Kansspelautoriteit zich ook op het vaststellen van een stortingslimiet per maand. Mocht een speler in een kalendermaand een bedrag storten van meer dan 700 euro netto, dient de vergunninghouder actie te ondernemen. Het is volgens het concept de bedoeling dat de speler in een dergelijke situatie een bewijs van inkomsten moet overleggen. Pas daarna is het de speler toegestaan om een hoger bedrag te storten.

Daarbij geldt voor de kwetsbare spelersgroep van 18 tot en met 24 jaar dat het maximale netto te storten bedrag per kalendermaand 300 euro is. Het is pas mogelijk om meer te storten nadat een bewijs van inkomsten is getoond.

Besteding geld: recreatie en sparen

De cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) wijzen uit dat in Nederland gemiddeld 30% van het inkomen beschikbaar is voor recreatie en sparen. De Kansspelautoriteit verwijst hiernaar in het concept Beleidsregels verantwoord spelen. Op basis hiervan en meer specifiek aan de hand van het gestandaardiseerde mediane inkomen, zijn de maandelijkse limieten tot stand gekomen.

Centraal Bureau Voor De Statistiek Cbs

Het overschrijden van de genoemde grenzen van 700 euro en 300 euro voor de kwetsbare groep, hebben volgens de Kansspelautoriteit maar op een beperkte groep betrekking. Het grootste deel van de spelers besteedt op maandbasis minder geld aan online gokken dan de genoemde bedragen. Daarbij is de kans groot dat spelers die wel tegen deze grenzen aanlopen mogelijk te maken hebben met gokproblematiek.

Persoonlijk onderhoud

Het persoonlijk onderhoud gaat verder dan het tonen van een waarschuwing in beeld over het spelgedrag. Dit betekent dat er een gesprek met de speler plaats moet vinden. Het concept Beleidsregels verantwoord spelen schrijft niet voor op welke manier het gesprek vorm krijgt. Het is wat dat betreft mogelijk om per telefoon een gesprek te voeren, maar ook via de live chat of zelfs per email.

Bovendien dient de medewerker die het gesprek voert over kennis te beschikken van verslavingsproblematiek. Verder dient er van het persoonlijk onderhoud een verslag te worden gemaakt. Het uitgangspunt is dat de reactie van de speler voor waar wordt aangenomen. Dit neemt niet weg dat de aanbieder ook rekening dient te houden met de mogelijkheid dat de speler de negatieve effecten van het gokgedrag verbergt.

Blokkade op storting

Op het moment dat een speler het genoemde grensbedrag van de storting overschrijdt, dient er een onmiddellijke blokkade van verdere stortingen plaats te vinden. Dit gedurende een periode voor de resterende dagen van de kalendermaand. Het is pas mogelijk om deze blokkade op te heffen in de kalendermaand als de speler een bewijs van inkomsten getoond heeft.

Uiteraard dient het bewijs van inkomsten aanleiding te geven tot het opheffen van de blokkade. Het is de verantwoordelijk van de speler om aan te tonen dat het financieel verantwoord is om meer geld te storten. De blokkade op de storting is een interventiemaatregel, die dus op te heffen is op initiatief van de speler.

Frequentie online gokken

De vergunninghouders dienen volgens het concept met de nieuwe beleidsregels signalen te volgen. Hogere inzetten of hogere stortingsbedragen dan gebruikelijk zijn een mogelijk signaal, maar er zijn eveneens andere herkenningspunten. Bijvoorbeeld als een speler ineens veel langer speelt dan daarvoor het geval was. Of als een spelers ineens veel vaker inlogt op het account van een online casino om te gaan gokken.

De Kansspelautoriteit wijst in het beleidsconcept erop dat aanbieders ook de frequentie als uitgangspunt nemen. Er zijn wat dat betreft meerdere methoden waar de aanbieders gebruik van kunnen maken om onmatig spel te detecteren.

Interventiemaatregelen

De mate van de gokproblematiek bepaalt de zwaarte van de te nemen interventiemaatregel. Dit is neergelegd in het concept. De aanbieder heeft daarbij de mogelijkheid om de ernst van de gokproblemen vast te stellen aan de hand van de signalen. Het is de bedoeling dat de aanbieder een passende interventiemaatregel toepast. Dit betekent niet dat direct de zwaarste maatregel toegepast dient te worden als een lichtere maatregel beter past bij het gokgedrag.

In de praktijk leidt dit er veelal toe dat de interventie start met een lichte maatregel. Deze is daarna aan te passen als de maatregel niet het gewenste effect bereikt. Het doel van de interventiemaatregelen is om te voorkomen dat recreatief spelgedrag in problematisch gokgedrag verandert.

Publicatie Staatscourant: 1 april 2024

De partijen aan wie het concept Beleidsregels verantwoord spelen, is voorgelegd, krijgen tot 1 februari 2024 de tijd om te reageren. Het is vervolgens de bedoeling om de nieuwe beleidsregels in de Staatscourant te publiceren met een verwachte datum van 1 april 2024.

Staatscourant

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's