Illegaal online casino veroordeeld tot terugbetaling aan speler

  • Gepubliceerd op:  .
  • Leestijd: 5 min.
  • Geüpdated: 20-11-2023.
  • Auteur:

    Auteur

    Ingeborg Postema

In het tijdperk voor de legalisering van de online gokmarkt in Nederland waren er allerlei mogelijkheden om toch online te gokken. Bijvoorbeeld bij illegale online casino’s in het buitenland die al dan niet in het bezit waren van een licentie. Een speler in Nederland heeft tegen een van deze illegale online casino’s een rechtszaak aangespannen en vorderde ruim 2 ton terug.

N1 Interactive Ltd

Het betreft hier N1 Interactive Ltd dat geregistreerd staat op Malta. Op 14 november 2023 is de uitspraak op Rechtspraak.nl gepubliceerd. Het oordeel luidt dat N1 Interactive 207.983,62 euro aan de speler moet terugbetalen.

Eis: vernietiging kansspelovereenkomst

De speler die geld eist van N1 Interactive heeft bij de rechtbank een vordering ingediend om de kansspelovereenkomst te vernietigen ofwel nietig te laten zijn. De rechter oordeelde dat de kansspelovereenkomst niet nietig is, maar wel vernietigbaar is. Nietigheid en vernietigbaarheid zijn juridische termen, die voortkomen uit verschillende artikelen van het burgerlijk wetboek.

’’Artikel 3:40 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) bepaalt dat een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde nietig is.’’

’’Artikel 3:40 lid 2 BW bepaalt vervolgens dat strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één van de partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit.’’
Uit uitspraak met zaaknummer C/15/343781 / HA ZA 23-490

Niet nietig

De beoordeling van nietigheid heeft betrekking op het vaststellen van het in strijd zijn met beginselen van de rechtsorde of met een algemeen karakter. Op basis van de WOK (artikel 1 lid 1 onder a van de Wet op de Kansspelen) is het verboden om spelers te laten deelnemen aan kansspelen als er geen licentie voor is afgegeven. Dat het mogelijk is om een vergunning te verkrijgen om kansspelen te mogen aanbieden, zorgt ervoor dat de rechtshandeling op zichzelf niet in strijd met de openbare orde of goede zeden.

De rechtbank oordeelt vervolgens dat er geen sprake is van nietigheid van de kansspelovereenkomst. Het belang van de controlerende taak betreffende kansspelaanbieders is helder, maar heeft niet een zodanig fundamenteel karakter dat de overeenkomst tot nietigheid moet leiden.

Wel vernietigbaar

De rechtshandeling ofwel in deze zaak het mogelijk maken van het deelnemen aan kansspelen zonder licentie is strijdig met artikel 1 van WOK. Dit is een dwingende wetsbepaling en heeft als doel om spelers te beschermen en gokverslaving te voorkomen. De overheid heeft de maatschappelijke onwenselijkheid van kansspelen zonder vergunning bevestigd in de Memorie van Toelichting. Ten aanzien van de beginselen van rechtsorde geldt dat een kansspelaanbieder zowel met als zonder vergunning kansspelen aanbieden zonder dat dit in strijd is met de openbare orde.

Dit leidt ertoe dat de kansspelovereenkomst tussen de eiser in de rechtszaak en L1 Interactive alleen vernietigbaar is.

Uitspraak rechter 11 oktober 2023:

’’3.1.
vernietigt de kansspelovereenkomst die is gesloten tussen eiser en gedaagde,
3.2.
veroordeelt gedaagde om aan eiser te betalen een bedrag van € 207.983,62 (tweehonderdzevenduizendnegenhonderddrieëntachtig euro en tweeënzestig eurocent), zijnde het totaal van de door gedaagde van eiser ontvangen bedragen na aftrek van de aan eiser uitbetaalde bedragen, en deze bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW steeds met ingang van de datum van storting tot aan de dag van volledige betaling,
3.3.
veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiser tot op heden begroot op € 5.051,14, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
3.4.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
3.5.
wijst het meer of anders gevorderde af.’’

Dit vonnis is gewezen door mr. W.S.J. Thijs en in het openbaar uitgesproken op 11 oktober 2023

Verstekvonnis

N1 Interactive is bij verstek veroordeeld door de rechter. Dit zijn vonnissen die niet een alles bepalend karakter hebben. Indien de gedaagde niet op komt dagen en geen verweer heeft ingediend, vindt er door de rechter een ambtshalve toetsing plaats van de rechtmatigheid en grondslag van het gevorderde. Het betreft hier dus een marginale toetsing. Verder is ook bekend dat N1 Interactive Ltd van de Kansspelautoriteit een boete opgelegd heeft gekregen.

Bob Casino

Dit gebeurde in 2021 omdat geconstateerde was dat er via betchan.com, maar zonder Nederlandse vergunning online kansspelen werden aangeboden. Eerder dit jaar kreeg Bob Casino dat onder de exploitatie valt van N1 Interactive een boete van ruim 12 miljoen euro. Het in Nederland illegale kansspelbedrijf krijgt wat dat betreft opeenvolgende financiële tegenslagen te verwerken.

Meer rechtszaken tegen N1 Interactive

Er zijn meer spelers die de strijd aan zijn gegaan met N1 Interactive en daarbij vertegenwoordigd worden door advocaat Loonstein. Een andere speler eist via de advocaat bij de rechter namelijk een bedrag van 151.999 euro. Het kansspelbedrijf heeft hierop gereageerd door met een vordering tot onbevoegdheidverklaring van de rechtbank over te gaan.

Advocaat Loonstein

Dit omdat het kansspelbedrijf aangeeft dat het een internationaal geschil betreft. Deze vordering van NI Interactive is niet succesvol geweest. De zaak gaat dan ook gewoon inhoudelijk van start, hoewel de datum daarvoor nog niet vast is gesteld.

Claims tegen illegale online casino’s

Er zijn tal van spelers in Nederland, maar ook in het buitenland die al dan niet met succes claims hebben ingediend tegen illegale online casino’s. In het verleden is er een zaak gewonnen door een speler die een bedrag vorderde van ruim 90.000 euro. Het betrof hier een rechtszaak tegen Trannel International Limited.

Ook in deze situatie was Loonstein de advocaat die namens de eiser optrad. In Duitsland net als in Oostenrijk hebben rechters overigens ook al uitspraken gedaan betreffende het aanbod van illegale kansspelen. Dit met als conclusie dat een dergelijk aanbod van niet legale kansspelen strijdig zijn met de wetgeving en met de openbare orde.

Gepubliceerd op in Nieuws.

Auteur

Ingeborg Postema

Over Ingeborg Postema

Inge is al ruim 12 jaar actief als gedreven auteur in de wereld van iGaming en online casino spellen. Ze heeft een passie voor alles…

Meer over Ingeborg Postema >

Top 6 Casino's